0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van HERSTART JE GEZONDHEID BV

Praktijk informatie
Naam: HERSTART JE GEZONDHEID
AGB CODE: 90066855
KVK nummer: 77529979
BTW NUMMER 861036669B01
Kantoor&postadres: Eurpaweg 23A 7903TD Hoogeveen
bezoek/behandel adres Locatie Midden-Nederland: Moerheimstraat 14, 7701CE, Dedemsvaart.
Bezoek/behandel adres locatie Midden-Nederland: Slaperdijk 42A 3831SK Leusden
Email: herstart-je-gezondheid@outlook.com

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door praktijk Herstart je gezondheid worden gehanteerd. Waaronder onze algemene voorwaarden. Elke patiënt/klant stemt stilzwijgend in met de algemene voorwaarden. Deze zijn te lezen op de behandel locaties of op de contact pagina op onze website: www.herstartjegezondheid.nl/contact

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden. Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut, assistente en patiënt aanwezig zijn. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en therapeut een andere assistente ingezet of de behandeling beëindigd worden. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken of ons contacteren via www.herstartjegezondheid.nl/contact

Huisregels bezoekadressen

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
-De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
-Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
-Het is alleen op locatie Oost-Nederland mogelijk met meer dan 2 klanten in de wachtkamer te wachten op 1,5 meter (corona) afstand. Zijn er al 2 mensen in de wachtkamer dan vragen we u te melden bij de assistente en mogelijk te wachten in de auto. Bij locatie Oost-Nederland zijn 6 wachtplaatsen met 1,5 meter afstand in de wachtkamer wat altijd voldoende is.
-Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
-De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
-Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Medische Disclaimer
De informatie op/in onze website ,brochures, filmpjes, boeken, afbeeldingen, podcasts, producten, dinesnten, mailings/e-mails, alsmede onze meet en behandel apparatuur/diagnose apparatuur en diagnose rapporten of elke andere vorm van verstrekte informatie door ons is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. Alle gestelde claims zijn nog onvoldoende wetenschappelijk bewezen. De werking van de door ons gebruikte natuurgeneeskundige diagnose/meet/therapie methoden/middelen als mede de door ons gegeven tips en adviezen zijn geen vervanging voor een diagnose en behandeling door een medisch profesional/arts. Alle door ons gestelde (medische) claims en gestelde gezondheidsvoordelen berusten enkel en alleen op onze persoonlijke meningen of op ervaring die we hebben gehad met onze cliënten. De gegeven informatie noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een medische (zelf-)diagnose. De informatie op deze website is tevens bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op/in onze website/brochure/filmpjes/boeken/afbeeldingen kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van: a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens behandelend arts of andere professionele hulpverlener en b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt. Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer. Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden en ons privacy beleid leest u deze complete pagina.


Algemeen 1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Herstartjegezondheid inclusief fysieke producten en diensten/behandelingen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Herstartjegezondheid BV, schriftelijk in te zien op een praktijk locatie en op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling of aangaan van een consult/therapie behandeling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Herstartjegezondheid behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Herstartjegezondheid erkend.
1.4 Herstartjegezondheid garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering goederen vindt plaats per post en behandelingen op de praktijk locaties.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Herstartjegezondheid bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Herstartjegezondheid zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Herstartjegezondheid geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
3.4 Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voor de afgesproken tijd kosteloos geannuleerd worden. Daarna of bij niet op komen dagen zullen wij 75% in rekening te brengen. Voor een eerste diagnose consult berekenen we dan zowel het consult als de eerste optionele behandeling (75% van €130 of €90). Wanneer er KNMI code geel of hoger van toepassing is gedurende de uren rondom uw afspraak mag u ten alle tijde zonder kosten afzeggen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht producten
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop voor fysieke producten in onze webwinkel, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Herstartjegezondheidheeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Herstartjegezondheid. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Herstartjegezondheid er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Herstartjegezondheid aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Herstartjegezondheid slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
● diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
● goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
● goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben ● voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
● audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
● de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Herstartjegezondheid, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Herstartjegezondheid. Herstartjegezondheid houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Herstartjegezondheid respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Herstartjegezondheid maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie producten
6.1 Herstartjegezondheid garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 Op de levering van diensten zoals diagnose consulten en of therapie behandelingen waaronder fotonen therapie/magneetveld therapie geven wij geen garantie (tenzij u gebruik maakt van de garantieregeling vermeld onder punt 6.5.1). Bent u niet tevreden over het behandel resultaat heeft u nimmer recht op een restitutie.
6.3 De garantietermijn op goederen van Herstartjegezondheid komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 2 jaar. Herstartjegezondheid is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Herstartjegezondheid) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Herstartjegezondheid. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Herstartjegezondheid schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.5 Indien klachten van de afnemer door Herstartjegezondheid gegrond worden bevonden, zal Herstartjegezondheid naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Herstartjegezondheid en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Herstartjegezondheid) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Herstartjegezondheid gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Herstartjegezondheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Herstartjegezondheid zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Herstartjegezondheid slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Herstartjegezondheid gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Herstartjegezondheid kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Herstartjegezondheid en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Herstartjegezondheid op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Herstartjegezondheid behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Herstartjegezondheid gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Herstartjegezondheid is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Herstartjegezondheid alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Herstartjegezondheid behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Herstartjegezondheid gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Herstartjegezondheid bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Herstartjegezondheid is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Herstartjegezondheid is niet aansprakelijk voor schade aan het lichaam en/of een verergering van lichamelijke of emotionele gezondheidsklachten. Herstartjegezondheid is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van door ons verkochte producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Herstartjegezondheid aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Herstartjegezondheid zolang de afnemer de vorderingen van Herstartjegezondheid uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Herstartjegezondheid wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Herstartjegezondheid geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Herstartjegezondheid of een door Herstartjegezondheid aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Herstartjegezondheid haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Herstartjegezondheid zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Herstartjegezondheid.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Herstartjegezondheid en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Slagharen kennis, tenzij Herstartjegezondheid er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Klachten- en geschillenregeling
14.1 In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld . Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met de betreffende therapeut of assistente. Samen dient u te zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit is mevrouw Marielle Seubers, tevens enig eigenaar van Herstart je gezondheid. U kunt al uw klachten naar haar sturen naar marielleseubers@outlook.com

15.Garantieregeling therapiesessies
Ten eerste: u krijgt na een geheel vrijblijvend 1e diagnoseconsult om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Als wij tot de conclusie komen dat ik we u kunnen helpen, en u ervoor kiest bij onze praktijk onder behandeling te gaan, dan kiest u er standaard voor geen gebruik te maken van de garantieregeling en betaalt u net zoals elk ander de behandelingen steeds per stuk na afloop van uw bezoek en bent u vrij om geplande toekomstige behandelingen op elk moment stop te zetten zonder extra kosten. (Mits u 48 uur van te voren afmeldt.) Wilt u gebruik maken van de garantieregeling, dan geeft u dit door aan aan Kaj Alexander voor het einde van het 1e diagnoseconsult. U betaalt die dag dan een aantal behandelingen vooruit en we komen de hoofdklacht overeen waar u verbetering in wenst. U betaalt voor de basis therapiesessies niet meer of minder dan iemand die geen gebruikt maakt van de garantieregeling en elke behandeling los betaalt. Maakt u gebruik van de garantie regeling dan betaalt u 855 euro inclusief BTW vooruit, dit zijn de kosten voor:  6 complete therapiesessies elk bestaande uit 6 verschillende therapieën. (€130,- per stuk), het intake consult (€25,-) en het controle consult (€50,-) Slaat onze therapie aan en merkt u verbetering dan vervalt de garantie regeling. Indien gewenst kunt u na deze 6 behandelingen tegen gangbare tarieven en voorwaarden doorgaan. Heeft u na deze 6 behandelingen geen verbetering ervaren in de overeengekomen klacht dan krijgt u direct uw geld terug/gestort op uw bankrekening.

Speciale voorwaarden garantieregeling
De kosten voor de 6 sessies en consulten van 855 euro dienen vooraf contant voldaan te worden direct na het eerste consult, de eerste behandeling krijgt u direct na dit consult. Daarna voltooid u de resterende 5 therapiesessies binnen 8 weken met maximaal 21 dagen tussen de sessies (aanbevolen richtlijn is 1 behandelsessie per week). U heeft geen draadloze DECT-huistelefoon in uw woning en uw wifi (internet) modem is uitgeschakeld tijdens uw slaap.


Deze garantieregeling is geldig voor 6 complete therapie combinatie behandellingen/sessies bestaande uit 6 gecombineerde therapieën. De garantieregeling is specifiek geldig voor één vooraf overeengekomen gezondheidsklacht naar keuze. (Bijvoorbeeld 'vermoeidheid', 'darmklachten' of 'astma' enz, Kaj Alexander moet het eens zijn met deze klacht en overthuigt zijn deze is te verbeteren). Wanneer er verbetering in uw klacht voelbaar is tijdens het behandel traject vervalt de garantieregeling. Ongeacht of u na deze 6 therapiesessies wel of niet doorgaat met het behandeltraject. Merkt u geen verbetering in de gespecificeerde klacht dan krijgt u het betaalde geld voor de behandelsessies dezelfde dag terug gestort op uw bank rekening. Tenzij u hier van af ziet omdat andere klachten (buiten de overeengekomen garantie klacht) dermate verbeteren dat u alsnog wenst door te gaan met de behandelingen.


16. Privacybeleid / Privacy verklaring
16.1 Geachte bezoekers en cliënten van Herstart je gezondheid, We hechten waarde aan jouw vertrouwen. Het beschermen van je gegevens en het respecteren van jouw recht op privacy en informatieve autonomie bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens is dus erg belangrijk voor ons. De volgende informatie is bedoeld om je snel en eenvoudig een overzicht te geven van de gegevens die we over je verzamelen en verwerken in verband met jouw gebruik van onze website. Een gedetailleerd overzicht hiervan vind je in onze Privacyverklaring. Je hebt het recht op bezwaar te maken staat tegen de verwerking van gegevens, dit kan door een email te sturen naar voorkaj123@outlook.com voor meer info zie verder op deze pagina. Herstart je gezondheid, europaweg 23A, Hoogeveen Nederland, vertegenwoordigd door Marielle Seubers, is verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens op deze website. Je kunt telefonisch geen contact met ons opnemen, enkel per e-mail via voorkaj123@outlook.com. Onze functionaris voor gegevensbescherming, dhr. Kaj Alexander, kan worden bereikt via voorkaj123@outlook.com.
16.2 Welke persoonsgegevens verwerken we van je? Om welke onderwerpen gaat het? Wat is het doel van de gegevensverwerking? Is het verplicht om deze informatie te verstrekken? Is er sprake van profilering? Wanneer worden deze gegevens verwijderd? Bezoeken aan onze websites IP-adres, cookie- identificator (cookies), order-ID (advertenties) Rechtsgrondslag Artikel 6 (1f) AVG Aanmaak van logbestanden Door gebruik te maken van logbestanden kunnen we de verbinding met onze website garanderen en het gebruik van de webpagina vereenvoudigen, bijvoorbeeld door de juiste taal en valuta te selecteren. We voeren analyses uit om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen en voor administratieve doeleinden. Webanalytics We gebruiken hulpprogramma’s voor analyses en tracking om het gedrag van de gebruiker te evalueren.

Zo kunnen we onze website aanpassen aan de interesses van bezoekers. De statistische analyse van gebruikersprofielen geeft ons een indicatie van de functionaliteit en het succes van onze webpagina's (bijv. hoeveel bezoekers hebben geklikt op een specifiek aanbod op onze homepage). Adverteren Met behulp van zogeheten 'ad- tracking tools' kunnen wij en derden het gedrag van afzonderlijke gebruikers op diverse websites anoniem analyseren, hun interesses detecteren en, op basis van deze informatie, op maat gemaakte advertenties tonen. Klanten die bijvoorbeeld op zoek zijn naar kattenvoer, krijgen aanbevelingen voor bijbehorende producten te zien. Via zogenaamde affiliate-netwerken adverteren we onze producten op websites van derden. Als je op deze advertenties klikt, word je doorgeleid naar het betreffende product in onze webshop. De betreffende derde aanbieder ontvangt de order-ID alleen om provisie te kunnen factureren als de bezoeker iets heeft gekocht. Plug-ins voor social media Op de publicatiepagina's van onze website wordt de mogelijkheid geboden om informatie te delen met aanbieders van sociale netwerken. Om dit aan te bieden, maken we gebruik van de techniek ‘shariff wrapper’ die geen gegevens overdraagt zonder jouw toestemming (geautomatiseerd). Voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt op de website, het specifieke doel van verwerking en hoe je trackingen advertentiecookies kunt verwijderen, zie Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Nee Zonder gegevensverwerking zijn bepaalde delen van de website echter niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar. De inhoud van je winkelwagentje wordt bijvoorbeeld bewaard met behulp van cookies. Ja¹ Voor meer informatie over de duur van de opslag van cookies, hoe je de cookies van tevoren kunt verwijderen en hoe je bezwaar kunt maken tegen het verwerken van gegevens, verwijzen we je naar Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Webshop E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, verzendadres, factuuradres, betaalgegevens (geen creditcardgegevens!), inloggegevens bij geregistreerde klanten, klantnummer, bestelnummer (bij geregistreerde klanten), IP-adres, cookie-identificator Rechtsgrondslag Artikel 6 (1a, b, f) AVG Bestellingen We gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw bestelling te verwerken en klaar te maken voor verzending. Als je een klantaccount hebt, hebben we jouw inloggegevens nodig (e-mailadres en wachtwoord) om jouw account te bevestigen. Productaanbevelingen Om je persoonlijk aanbevolen producten te tonen, verwerken we geanonimiseerde gegevens tijdens het zoeken naar producten op onze website. Ja (contractueel) We kunnen jouw bestelling niet verwerken en verzenden zonder jouw gegevens te verwerken. Om jouw gebruikersgedrag te analyseren in verband met een zoekopdracht op de webshop hebben we geen gegevens nodig. Ja¹ Tijdens het bestaan van een gebruikersaccount of tot ons wordt verzocht om de gegevens te verwijderen, worden gegevens gewist/opgeslagen in overeenstemming met de commerciële en fiscale voorschriften. Mijn account E-mailadres, klantnummer, inloggegevens, bestelverleden Rechtsgrondslag Artikel 6 (1a) AVG Klantaccounts We gebruiken jouw persoonsgegevens om een klantaccount voor je aan te maken. Als geregistreerde klant kun je jouw contactgegevens beheren, jouw voorkeuren opgeven voor levering, betaling en de nieuwsbrief, jouw bestelverleden bekijken en toegang krijgen tot jouw bonuspuntenaccount. Facebook Connect Als jij je met jouw Facebook-inloggegevens aanmeldt bij onze website, wordt er een verbinding tussen jouw Facebook-profiel en onze website tot stand gebracht. Via deze link kunnen gegevens worden overgedragen. Nee Gebruikmaken van een klantaccount is niet mogelijk zonder de verwerking van jouw gegevens. Het gebruik van social media plug-ins is vrijwillig en niet vereist voor het gebruik van een klantaccount. Ja¹ Tot de verwijdering van jouw account of zodra je ons verzoekt om jouw gegevens te verwijderen. Nieuwsbrief E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, bestelverleden Rechtsgrondslag Artikel 6 (1a, f) AVG Nieuws en speciale aanbiedingen Via onze nieuwsbrief sturen we je actuele informatie over producten, diensten, promoties en aanbiedingen. Anders zijn het versturen van de nieuwsbrief en een gepersonaliseerde aanpak niet mogelijk. Ja¹ Als jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of zodra je ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen. Reminder E-mailadres Rechtsgrondslag Artikel 6 (1a) AVG Leverbaarheid van het product Je kunt je via e-mail registreren voor een reminder over de leverbaarheid van bepaalde producten. Op jouw verzoek kunnen we je eenmalig laten weten wanneer het gewenste product weer beschikbaar is in ons assortiment. Anders kunnen we je niet informeren over het gewenste product. Nee We verwijderen jouw e-mailadres automatisch na 95 dagen. Contactinformatie Voornaam en achternaam, e- mailadres, bericht Rechtsgrondslag Artikel 6 (1a, b) AVG Klantenservice In het deel contact kun je ons vragen stellen via e-mail of telefoon. Met behulp van de door jou verstrekte gegevens kunnen we contact met je opnemen, vragen beantwoorden en eventuele problemen oplossen. Nee Het is echter niet mogelijk om jouw vragen te beantwoorden zonder het verwerken van jouw gegevens. Ja¹ Tot je jouw klantaccount verwijdert, of twee jaar na het laatste contactmoment, of wanneer je ons verzoekt om de gegevens te verwijderen. Community diensten E-mailadres, gebruikersnaam, opmerkingen Rechtsgrondslag Artikel 6 (1a) AVG Grastenboek We verbergen jouw persoonlijke gegevens om jouw opmerkingen te publiceren in het gastenboek. Jouw e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt. Nee Het is niet mogelijk om de opmerkingenfunctie van het gastenboek te gebruiken zonder de verwerking van jouw gegevens. Nee Als ons wordt verzocht om de gegevens te verwijderen. ¹ Meer informatie vind je verder op deze pagina bij Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en onze Privacyverklaring. Welke gegevens delen we? Welk thema is betrokken? Welke gegevens worden gedeeld? Wie ontvangt gegevens en wat is het doel van het delen van de gegevens? Delen we gegevens binnen andere landen? Bezoeken aan onze websites IP-adres, cookie-identificator Webanalytics en advertenties: Aanbieders van hulpprogramma’s voor tracking en advertenties verwerken gegevens namens ons ten behoeve van gebruikersanalyses en statistische verwerking, en om advertenties te plaatsen op basis van belangstelling. Gegevens over de leverancier, de functionaliteit van de diverse hulpprogramma’s voor tracking en informatie over hoe de evaluatie en analyse van jouw gegevens kunt voorkomen, staat in de Privacyverk laring en in Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Ja. Van een paar aanbieders staat het hoofdkantoor buiten de EU/EER.² Webshop E-mailadres, verzendadres Bezorgdiensten: Om aanbieders van pakketdiensten in staat te stellen een concreet tijdschema te bieden voor de bezorging van jouw pakket, en om je de mogelijkheid te bieden de bezorgdatum van jouw pakket te wijzigen, verstrekken we onze dienstverleners niet alleen jouw bezorgadres maar ook jouw e-mailadres en telefoonnummer, indien vermeld. Nee Cookie-identificator, klantnummer, bestelnummer (voor geregistreerde klanten) Productaanbevelingen: Voor zoekopdrachten in onze webshop hebben we een website-personaliseringsservice in gebruik genomen die gebruikmaakt van jouw gegevens om een productselectie te maken die is afgestemd op jouw behoeften. Op die manier kunnen we producten tonen die mogelijk interessant voor je zijn. Ja² Nieuwsbrief E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, bestelverleden Nieuws: De nieuwsbrief wordt verwerkt via de aanbieder van e- mailmarketing die we opdracht hebben gegeven voor het creëren en versturen van nieuwsbrieven. Nee Contactinformatie Voornaam en achternaam, e- mailadres, bericht Klantenservice: Jouw vragen/verzoeken worden door klantenservicebureaus voor Herstart je gezondheid verwerkt. Ja² Community diensten E-mailadres, gebruikersnaam, opmerkingen blog/forum: Voor deze hebben we een zogeheten managed service opgezet. Dit houdt in dat we een bedrijf opdracht hebben gegeven om deze app namens ons te verzorgen. Deze service omvat hosting, onderhoud, service, back-up en ondersteuning. Nee Advertentie partners E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, factuuradres, betalingsgegevens, inloggegevens Partner: Ook voor onze advertentiepartners hebben we een IT-provider opdracht gegeven om deze app voor ons te onderhouden. Nee Sollicitatie portal Aanhef, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, sollicitatiedocumenten Toepassingen: Voor onze vacatureportal maken we gebruik van personeelsmanagementsoftware die ons ondersteunt bij het beheer van sollicitaties en zoekopdrachten naar vacatures. Nee ² Meer informatie over alle dienstverleners vind je in deze Privacyverklaring.
16.3 Welke rechten heb je in verband met de verwerking van deze gegevens? Je hebt te allen tijde het recht om van Herstart je gezondheid een bevestiging te vragen of we jouw persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de verwerking van gegevens te corrigeren, te wissen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om jouw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of om te verzoeken om de overdracht van gegevens. Voor alle informatiebehoeften of verzoeken, intrekkingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, gelieve een e-mail te sturen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming of via de contactgegevens hierboven. Bovendien heb je wanneer zich privacyschendingen voordoen, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
16.4 Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking Hier vind je informatie over de tools (web tracking, advertenties, cookies, plug-ins, bakens, pixels, tags, scripts, etc.) die we op onze website gebruiken, hoe deze werken en hoe je bezwaar kunt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, en hoe je de verzamelde persoonsgegevens kunt verwijderen. Meer informatie vind je in deze Privacyverklaring en Privacybeleid. Wat zijn cookies en welke categorieën cookies zijn er? Een cookie is een klein bestand dat in de browser van jouw eindapparaat wordt opgeslagen wanneer je een website oproept. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het betreffende eindapparaat te identificeren of om te zorgen voor een volledige en correcte weergave van onze website. Cookies helpen ook om de in de website geïntegreerde diensten te leveren, content te personaliseren en advertenties aan te passen en te analyseren. Afhankelijk van functie en gebruik kunnen cookies worden onderverdeeld in vijf categorieën. 1. We gebruiken noodzakelijke cookiesop onze websites, zodat je kunt navigeren tussen onze website en kunt gebruikmaken van basale functies. 2. We gebruiken prestatiecookies om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze webpagina's, bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar je vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van bezoeken en de opgevraagde pagina's. 3. We gebruiken analytische cookiesom de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Met deze cookies kunnen we bepalen hoe onze website wordt gebruikt en bijvoorbeeld welke voorkeuren en zoektermen zijn gebruikt om webpagina's op te roepen. 4. We gebruiken advertentiecookiesom je gerichte en relevante content te verstrekken. Advertentiecookies worden ook gebruikt om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en te controleren. Marketingcookies registreren of een website wordt bezocht en van welke content wordt gebruikgemaakt. Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden, adverteerders bijvoorbeeld, en is vaak gekoppeld aan websitefuncties van derden (cookies van derden). 5. Social media cookiesworden gebruikt door sociale netwerken. De inloggegevens van een sociaal netwerk kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de registratie op onze website.

16.5 Hoe kan ik cookies verwijderen en tracking uitschakelen? Via jouw browserinstellingen kun je afzonderlijke cookies of het complete cookie-inventaris verwijderen. Bovendien ontvang je afhankelijk van de provider van jouw browser, van tevoren informatie en instructies over hoe je het opslaan van cookies kunt voorkomen: Mozilla Firefox ? Internet Explorer ? Google Chrome ? Opera ? Safari Je kunt de cookies van verschillende bedrijven en functies die worden gebruikt voor advertenties ook afzonderlijk beheren. Gebruik hiervoor geschikte gebruikerstools die voor jou beschikbaar zijn via About Ads of Your Online Choices of Network Advertising. De meeste browsers hebben een zogenaamde 'Do Not Track’-functie waarmee je kunt aangeven dat je niet door websites wilt worden 'gevolgd’. Wanneer deze functie geactiveerd is, stelt de betreffende browser advertentienetwerken, websites en toepassingen op de hoogte dat je niet gevolgd wilt worden in het kader van op gedrag gebaseerde advertenties of iets dergelijks. Informatie en instructies over het bewerken van deze functie kun je afhankelijk van de provider van jouw browser verkrijgen: Mozilla Firefox ? Internet Explorer ? Google Chrome ? Opera ? Safari Je kunt ook het standaard laden van zogeheten scripts voorkomen. De add-on NoScript staat de uitvoering van JavaScript, Java en andere plug-ins alleen toe bij vertrouwde domeinen van jouw keuze. Informatie en instructies over hoe je deze functie kunt bewerken, kun je verkrijgen bij de provider van jouw browser (bijv. Mozilla Firefox) Welke analysetools worden gebruikt door Herstart je gezondheid en hoe kan ik bezwaar maken tegen het gebruik van tracking voor analyse (opt-out)? In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe je het gebruik van tracking technieken die we voor webanalyse gebruiken kunt voorkomen en hoe je bezwaar kunt maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Analytics-tools gebruikt Doel & anonimisering Opt-out procedure De analysetools maken namens ons gebruik van cookies om het gebruik van onze website te evalueren en rapporten samen te stellen voor Herstart je gezondheid over website-activiteit. Al onze analysetools maken gebruik van geanonimiseerde IP's, wat inhoudt dat jouw IP-adres wordt verkort wanneer je onze website oproept of deze wordt vervangen door een generiek IP. Dan is het niet meer mogelijk om de gebruiker persoonlijk te identificeren. We hebben contracten afgesloten met Adobe, Google, Hotjar en Optimizely voor contractafhandeling op basis van zogeheten standaardcontractbepalingen van de EU. Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse van Google Inc., 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google). Met behulp van Googles Analytics kan een website analyseren waar gebruikers vandaan komen en hoe ze de website gebruiken. Klik hier voor meer informatie over deze tool, het doel van gegevensverwerking en het privacybeleid van de provider. Je kunt het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens door Google voorkomen door deze browser add-on te downloaden en te installeren. Het verzamelen van gegevens door Google Analytics kan hier worden uitgeschakeld. Dit stelt een opt-out cookie in die het verzamelen van gegevens over jou verhindert. Welke promotiemiddelen worden door Herstart je gezondheid gebruikt en hoe kan ik bezwaar maken tegen het gebruik van advertentietracking (opt-out)? In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe je het gebruik van trackingtechnieken die we gebruiken voor reclamedoeleinden kunt voorkomen en bezwaar kunt maken tegen het verwerken van jouw gegevens. Door ons gebruikte advertentietools Opt-out procedure DoubleClick, Google Adwords Remarketing en Google Dynamic Remarketing zijn hulpprogramma’s voor advertenties van Google die op interesse gebaseerde advertenties activeren en tonen aan bezoekers van onze website en andere. We gebruiken deze hulpprogramma’s voor retargeting/remarketing. Jouw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in jouw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. Hierdoor kan Google de getoonde advertenties aanpassen op basis van eerdere bezoeken aan onze website en aan andere. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze hulpmiddelen en het privacybeleid van de provider. Je kunt verwerking van door cookies gegenereerde informatie en gegevens over jouw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens door de juiste Google settings te selecteren. Cookies voor advertenties op basis van interesse kun je ook uitschakelen via advertentienetwerk-campagnes. Dit wordt uitgelegd in: ‘Hoe kan ik cookies verwijderen en tracking uitschakelen?’ Google Adwords User Lists en Google Analytics Audienceszijn hulpprogramma’s voor advertenties van Google die door ons worden gebruikt om gebruikerslijsten aan te maken en remarketingcampagnes op specifieke doelgroepen te richten. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze hulpmiddelen en het privacybeleid van de provider. Facebook Customs Audience en Facebook Pixel zijn hulpprogramma’s van Facebook Ireland Ltd., Hannover Reach 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ierland (Facebook). Onze website maakt gebruik van een 'Facebook Pixel' van Facebook die een directe link naar de Facebook-server biedt. De Facebook-server ontvangt een melding dat je onze website hebt bezocht en wijst deze informatie toe aan jouw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount, als je een dergelijk account hebt en bent ingelogd. Facebook Customs Audience wordt gebruikt om gebruikerslijsten aan te maken om advertentiecampagnes op specifieke doelgroepen te richten. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze hulpmiddelen en het privacybeleid van de provider. Als je tijdens jouw bezoek aan onze website niet bent ingelogd op Facebook of geen Facebook-gebruiker bent, wordt jouw websitebezoek niet aan een Facebook-gebruikersaccount toegewezen. Informatie die je hebt gedeeld door gebruik van Facebook, kun je beheren met behulp van het hulpprogramma 'Activiteitenlogboek' of via de tool 'Uw gegevens downloaden' van Facebook. Klik hier om de verwerking van gegevens uit te schakelen. Welke cookies worden gebruikt door Herstart je gezondheid? Geen.
15.7 Wie is bij Herstart je gezondheid verantwoordelijk voor gegevensbescherming? Kaj Alexander is verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens op deze website. Je kunt contact met ons opnemen via e-mail via voorkaj123@outlook.com. Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Kaj Alexander, via e-mail: voorkaj123@outlook.com Welke rechten heb ik? Je hebt te allen tijde het recht om te vragen om bevestiging of we persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de verwerking van gegevens te corrigeren, te wissen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om jouw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of te verzoeken om de overdracht van gegevens. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie wanneer zich een inbreuk op de privacy voordoet.

Alle bedragen zijn inclusief BTW