Top

De kracht van elektromagnetische velden

Het lichaam is volgens de medische geneeskunst slechts
een kwestie van chemie, en kan enkel en alleen met behulp
van chemische middelen (medicijnen) worden beïnvloed.

Dit is niet waar, specifieke licht- en magneetveldfrequenties kunnen mensen zieker, maar ook gezonder maken. Onze behandelresultaten bewijzen dat. Net als chemische signalen (hormonen) en lichtsignalen (fotonen) zijn elektromagnetische signalen noodzakelijk voor de communicatie tussen alle cellen en organen in het menselijk lichaam.

Elektromagnetisme is een veld dat door fysieke materie heen kan dringen. Je kunt het niet tegenhouden met een muur, zoals dat bij licht wel het geval is. Je kunt het wel meten, zoals bij een EEG.Elke cel in het lichaam beschikt over een antenne waarmee het informatie kan verzenden en ontvangen. Een dergelijke antenne is echter meer dan alleen een antenne. Het is een complexe microcomputer en database die alle informatie over het lichaam bewaart. Wetenschappers noemen deze antenne ’DNA’; u heeft er ongetwijfeld wel eens over gehoord. Omdat het DNA van elk mens unieke kenmerken heeft, kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om een dader van een misdrijf te identificeren. De DNA-moleculen zelf zijn in elke cel aanwezig, en hebben voor iedereen dezelfde vorm: de perfecte vorm voor een antenne.Op die manier kunnen met behulp van het DNA-molecuul de cellen in de lever rechtstreeks communiceren met de cellen die zich in de schildklier bevinden. Wetenschappelijk onderzoek naar de implicaties die dit feit op het lichaam heeft, staat nog slechts in de kinderschoenen. Binnen de reguliere geneeskunde krijgt deze manier van communicatie anno 2018 nog steeds weinig tot geen erkenning, terwijl het toch belangrijk is, want beïnvloeding van de elektromagnetische communicatie tussen de cellen onderling heeft veel invloed op de menselijke gezondheid, zowel in positieve als in negatieve zin. Om die reden krijgen mensen tijdens hun behandeling met Laser Fotonen Therapie in mijn praktijk tegelijkertijd een behandeling die werkt met elektromagnetische velden.
 
 
Onze aarde produceert namelijk specifieke elektromagnetische velden. Deze ‘aardresonanties’, zoals de voor sommige welbekende ‘Schumann resonantie’, zijn van groot belang voor de werking van het menselijk lichaam. Zoals reeds is uitgelegd bevat elke cel in plant, dier en mens een antenne, het DNA-molecuul. Dit maakt ons gevoelig voor elektromagnetische velden. Al hetgeen leeft op aarde is afgestemd op de aanwezigheid van de specifieke elektromagnetische frequenties geproduceerd door de aarde zelf. Elke plek op aarde produceert een unieke frequentie; aan de hand daarvan vinden vogels over grote afstanden hun weg. Neem duiven. Je kunt ze honderden kilometers transporteren, weg van hun duiventil, en toch zullen ze deze vrijwel altijd moeiteloos terugvinden. Behalve duiven maken ook andere dieren en insecten gebruik van aardmagnetische frequenties om te navigeren.
 
Er wordt er door de aarde een aantal onderliggende frequenties geproduceerd die eigenlijk overal aanwezig zijn. De mens en alles wat leeft op deze planeet is geëvolueerd in aanwezigheid van deze frequenties. Bij langdurige afwezigheid daarvan worden we dan ook fysiek en mentaal ziek. Dat is de reden dat in ruimtestations als ISS altijd een magneetveldgenerator aanwezig is die dit aardmagnetische veld simuleert. Maar, wij zijn niet in de ruimte, wij zijn op aarde. Hier zijn deze magnetische velden gewoon aanwezig. Waarom is voor ons  magneetveldtherapie dan toch waardevol? Omdat er de afgelopen decennia veel andere elektromagnetische signalen op aarde zijn bijgekomen.
 
  
Bij elektromagnetisme overstemt een sterker signaal binnen dezelfde bandbreedte de ontvangst van een zwakker signaal. Zo klagen mensen die een geheime piratenzender in hun dorp hebben wel eens dat ze de landelijke radiostations moeilijker en soms helemaal niet kunnen ontvangen. Dit komt doordat het signaal van de zendpiraat zo dichtbij wordt uitgezonden, dat het heel dominant aanwezig is. En ook al zendt de piraat op een iets andere frequentie uit, het kan nog steeds het signaal van de landelijke radiostations die bijvoorbeeld honderd kilometer verderop worden uitgezonden, overstemmen.

 
Door de vele draadloze magneetvelden die in onze leefomgeving worden geproduceerd door wifi, gsm- en umts-zenders, radiosignalen en/of draadloze huistelefoons enzovoort, is het DNA in onze cellen steeds slechter in staat af te stemmen op de aardmagnetische velden. Elektromagnetische vervuiling is naast chemische vervuiling een van de grootste problemen voor onze gezondheid. Ik ben me er dan ook terdege van bewust dat elektrische apparatuur die een sterk elektromagnetisch veld produceert, of beschikt over een elektromagnetische zender, de optimale werking van het lichaam belemmert. Om die reden gebruik ik mijn mobiele telefoon bijvoorbeeld zo min mogelijk, en maak geen gebruik van wifi of andere draadloze apparatuur.
 
Al jaren voordat ik mijn praktijk opende, voerde ik stralingsonderzoeken uit bij mensen thuis. Ik meet dan met speciale apparatuur alle typen straling aanwezig op de woon-/werklocatie, beoordeel of er verbeteringen noodzakelijk zijn en bepaal de wijze waarop die dienen te worden gerealiseerd. Dergelijke straling  kan afkomstig zijn van apparatuur binnenshuis, maar bijvoorbeeld ook van zendmasten in de omgeving.
 
Alle elektrische en met name draadloze apparatuur produceert een uniek elektromagnetisch veld dat specifieke frequenties pulseert. Maar ook planten en mensen doen dat. Je kunt soms merken dat je met bepaalde mensen goed ‘resoneert’ ‒ een onbewuste klik hebt ‒ en met anderen niet. Ook merk je soms dat het feit dat je je met bepaalde mensen in een ruimte bevindt, je ‘energieniveau’ omlaag brengt of verstoort ook al is er geen fysiek of mondeling contact. Vergeet in de liefde de invloed van geur en hormonen maar, het elektromagnetisch veld dat iemand produceert, maakt nog veel sterker dat iemand zich tot een ander aangetrokken voelt of juist weerstand ondervindt ten aanzien van die persoon.
 
Nu zijn er stralingsbronnen die meetbaar zijn met apparatuur zoals de standaard elektromagnetische velden van elektrische apparaten. Er is ook straling die niet op die manier meetbaar is, bijvoorbeeld bepaalde soorten ‘aardstraling’ of de ’aura’ om een fysiek lichaam (mineraal, plant, dier of mens).  Een dergelijke vorm van straling wordt aangeduid als orgone energie. Er is vooralsnog slechts één experimenteel apparaat in de wereld te koop dat in staat is deze vorm van energie te meten; de wetenschap heeft op dat punt nog veel te ontdekken. We kunnen elektromagnetische velden van wifi en radio niet zien. Daarom begrijpen mensen niet dat ze gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. Ze verstoren onze afstemming op het levensbelangrijke aardmagnetisch veld, en los hiervan is al uit honderden studies gebleken dat onder meer gsm-straling schade kan aanrichten aan onze cellen en ons DNA.

Als het lichaam niet goed resoneert met de aardmagnetische velden, dan zullen alle processen in het lichaam, waaronder het proces dat verantwoordelijk is voor de afweer, minder goed functioneren; de chronische belasting met micro-organismen zal hierdoor toenemen. Daarnaast ‘stressen’ de onnatuurlijke vreemde elektromagnetische velden alle micro-organismen in het lichaam, waardoor deze zich agressiever gaan gedragen.

Wist u dat sommige schimmels tot 600 keer meer toxische stoffen produceren wanneer ze worden blootgesteld aan wifi, en sneller groeiden in een poging hun voortbestaan te beschermen? Toen ik dat leerde heb ik voor mijn boek over Candida, dat u gratis kunt downloaden op doktercandida.nl, een experiment gedaan waarin ik in een gecontroleerde omgeving een bakje aardbeien blootstelde aan wifi-straling en een tweede bakje met stralingwerende materialen afschermde van alle vormen van straling. De van nature aanwezige schimmels op het bakje blootgesteld aan wifi, bleken aanmerkelijk sneller te groeien.In het menselijk lichaam zijn veel schimmels en andere micro-organismen aanwezig, sommige behulpzaam, sommige ziekmakend. Als je weet dat de verkeerde elektromagnetische velden ons immuunsysteem verstoren, en weet dat deze er ook nog eens voor zorgen dat micro-organismen zich op een voor ons nadelige manier gaan gedragen, dan is het niet moeilijk te begrijpen dat iedereen bij wie in het lichaam ziekmakende micro-organismen aanwezig zijn, extra voorzichtig moet zijn. Lees daarom straks ook eens mijn tips en adviezen over straling.


Ik gebruik elektromagnetische velden
om mensen te helpen genezen.

Wanneer u in mijn praktijk Laser Fotonen Therapie krijgt, zit en ligt u op een comfortabele behandeltafel. Onder deze tafel heb ik een apparaat gemonteerd dat een magnetisch veld produceert. Dit apparaat is rond van vorm, en we noemen het dan ook een ’magneetveldring’. Deze magneetveldring omringt op zijn beurt een grote orgonite schijf. We noemen dit een orgonite healing disc. De magneetveldring is gekoppeld aan het apparaat dat wordt gebruikt voor de Laser Fotonen Therapie. Het therapiesignaal wordt dankzij de magneetveldring uitgebreid met magnetische velden.
De genezende frequenties van de Laser Fotonen Therapie worden door de magneetveldring uitgezonden als elektromagnetisch veld, waardoor de werking van de therapie in kracht toeneemt. De magneetveldtherapie reproduceert naast de signalen die de lamp produceert een magneetveld dat een replica is van het natuurlijke magneetveld van de aarde. 
 
Om optimaal te kunnen functioneren, moet ons lichaam het merendeel van de tijd in resonantie zijn met de aardmagnetische velden. De magneetveldtherapie die wij gebruiken op de praktijk stemt tijdens de Laser Fotonen Therapie door middel van een krachtig magneetveld ‒ identiek aan het aardmagneetveld ‒ het lichaam als het ware weer af op deze belangrijke frequenties. Door het lichaam tijdens de behandeling kort en krachtig de juiste resonantie aan te bieden, pakt het na de behandeling het magneetveld van de aarde weer sneller op, hetgeen enorme gezondheidsvoordelen oplevert. Ik heb de werking van deze magneetveldtherapie nog weten te verbeteren met een andere techniek waar iedereen van kan profiteren ook mensen die nooit in de gelegenheid zullen zijn mijn praktijk te bezoeken, dit heet Orgonite. Ik heb een grote orgonite healing disc in het midden van de magneetveldring geplaatst.

Wat is Orgonite?

De fysica hierachter kan voor sommigen wat moeilijk te begrijpen zijn. Ik zal het kort en duidelijk uitleggen. Orgonite bestaat uit een mengsel van giethars met metaaldeeltjes en edelstenen. Orgonite produceert positief (+) geladen orgone energie. Orgone energie is een energie gebruikt door alles wat leeft, planten, dieren enz. Je ‘Aura’ en chakra’s werken voornamelijk met deze energie. Orgone kan ook een negatieve lading (-) hebben, mensen werken met positief geladen orgone energie. Orgonites produceren niet alleen positief geladen orgone energie, ook zetten ze negatief geladen orgone energie om in positief geladen orgone. De werking is gebaseerd op het feit dat wanneer metaaldeeltjes (geleiders) dicht bij elkaar zijn maar geïsoleerd worden door een isolator, bij orgonite is dit giethars, er tussen de metaaldeeltjes fotonen en orgone energiedeeltjes geproduceerd worden. De energiebron hiervan is het scalar veld/nulpunt energie. Dit is een zwak maar onuitputtelijk energieveld overal aanwezig. Wat dit productieproces aanzienlijk bevorderd is de aanwezigheid van elektromagnetische velden geproduceerd door elektrische (draadloze) apparatuur. Deze produceren namelijk als bijproduct negatief geladen orgone energie, dit gebruikt orgonite als voedingsbron om nog meer positief geladen orgone energie te produceren. Positief geladen orgone energie heeft een positieve invloed op het lichaam; de negatief geladen soort oefent een schadelijke invloed uit op het lichaam.


 
Negatief geladen orgone is dus een bijproduct van elektrische apparatuur en draadloze zenders. Orgonite is dus in staat negatief geladen orgone om te zetten in positief geladen orgone. Het is om die reden het meest bekende en effectieve product om jezelf te beschermen tegen zendmasten; je zou er bij wijze van spreken gewoon naast kunnen wonen met sterk verminderde nadelige effecten voor het lichaam als je een grote orgonite plaatst. (het beschermt helaas niet tegen de cell en DNA schade die bijvoorbeeld GSM straling kan veroorzaken). Normaal gesproken schaadt de, onder meer door gsm- zendmasten geproduceerde elektromagnetische straling, de gezondheid indirect het meest omdat het ons lichaam verstoord zich af te stemmen op de aardmagnetisch veld resonanties, door DNA en cell-schade en door een overvloed aan negatief geladen ziekmakende orgone energie. Orgonite lost dus 1 van deze 3 problemen op. Dit is heel waardevol gebleken voor heel veel mensen. Zeker op langere termijn en ook bij de mensen die denken geen negatieve invloeden te voelen van gsm zendmasten. Vanwege de negatief geladen orgone energie die deze zendmast produceert ontstaan gezondheidsklachten. Wanneer u zich in de nabijheid van een orgonite bevindt is hier geen sprake van, hij gebruikt de negatief geladen orgone, uitgezonden door de zendmast, nu als energiebron om positief geladen orgone te produceren. Wilt u dit zelf ervaren? Ik heb voor mijn cliënten een gratis mini orgonite klaarliggen in mijn praktijk en ze zijn ook te bestellen op mijn website. 3 mini orgonites voor €19,99, leg er één naast uw bed, bij uw computer en in de meterkast voor maximaal resultaat, niet tevreden?  Geld terug!
 
Orgone is, zoals al eerder gezegd, een energievorm die wordt gebruikt door alles wat leeft en het is zelfs aanwezig in bijvoorbeeld stenen, er zijn zelfs edelstenen die een eigen orgoneveld produceren of orgonevelden van levende organismen zoals mensen harmoniseren als je deze stenen bij je draagt. Er zijn boeken vol geschreven over edelstenen en de effecten die ze kunnen hebben op het menselijk lichaam. Nu weet u ook waarom. Ze produceren elk een unieke orgone trilling en deze beïnvloedt het DNA en de cellen. In de orgonite healing disc onder de behandeltafel, die ik heb omringd met de magneetveldring, zitten ook krachtige edelstenen en kristallen die de werking van de orgonite versterken en bekendstaan om hun geneeskrachtige invloeden op het lichaam. De orgonite versterkt vervolgens de kracht van de edelstenen.
 
De voor de magneetveldtherapie gebruikte orgonite healing disc is een extra krachtige en zware orgonite. Deze is op zichzelf al 100 keer sterker dan de normale (mini) orgonites, het is dus ook niet bedoeld om hier langer dan één uur opeenvolgend op te liggen. De orgonite healing discs die ik gebruik zijn speciaal volgens mijn eisen en specificaties geproduceerd door een bedrijf gespecialiseerd in orgonite technieken. Door deze grote orgonite disc te plaatsten binnenin de magneetveldring, zal de orgonite het elektromagnetische veld, uitgezonden door de magneetveldring, als energiebron gebruiken om een nog sterker positief geladen orgoneveld te produceren.
 
De orgonite healing disc pulseert de orgone energie met de frequenties van de magneetveldring, die is gekoppeld aan het Laser Fotonen Therapie apparaat. Het combineren van deze drie bronnen heeft een dermate goed effect dat ik, sinds we met praktijk ‘Herstart je gezondheid’ gebruik maken van de Magneetveld Orgonite Therapie in combinatie met fotonen therapie, het behandelresultaat twee keer sneller tot stand komt. Mijn praktijk is verrassend genoeg tot op heden de enige ter wereld die deze wonderbaarlijke technieken op de beschreven wijze gecombineerd weet toe te passen.

- Wilt u een afspraak maken dan kan dat hier. Ervaar zelf de kracht van magneetveld orgone therapie of maak eens een afspraak om uw woning door mij door te meten op de aanwezigheid van allerlei soorten verstorende magneetvelden.
- Lees ook eens mijn uitgebreide tips en adviezen over hoe u uzelf kunt beschermen tegen slechte magneetvelden (en meer).